Warto sprawdzić od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu, aby zawsze postępować zgodnie z prawem. Są to ważne informacje dla rodziców oraz innych osób mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7.

Pozostawienie dziecka samego w domu jest ryzykowne, ponieważ nie jest ono w stanie obronić się przed niebezpieczeństwem zagrażającym jego zdrowiu lub życiu. Z tego artykułu dowiesz się, jakie skutki może wywołać pozostawienie dziecka bez opieki w domu oraz jakie przepisy określają granicę wieku, w którym dziecko powinno przebywać w domu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Od ilu lat dziecko może zostać w domu bez opieki dorosłego?

W świetle prawa nie wolno pozostawić bez opieki dziecka, które nie ukończyło 7 roku życia. Pozostawienie bez opieki dzieci do lat 7 jest to wykroczenie, które podlega karze grzywny albo karze nagany. Mówi o tym art. 106 kodeksu wykroczeń. Dziecko nie może zostać bez opieki, gdyż nie jest ono w stanie rozpoznać niebezpieczeństw i adekwatnie na nie reagować. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samo zostawać w domu zwłaszcza na noc.

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu określone jest ustawowo. W razie niemożności zapewnienia opieki przez rodziców Ustawa zezwala na powierzenie pieczy komuś z rodziny albo osobie wykwalifikowanej w tym zakresie.

Dlaczego dziecko do lat 7 nie powinno pozostawać bez opieki?

Granica wieku, w którym dziecko nie może samo zostać w domu jest regulowana przez przepisy prawa. Jednak nie powinno się zostawiać dziecka nawet nieco starszego, jeśli jego rozwój intelektualny lub emocjonalny odbiega od norm wiekowych. Duże znaczenie ma dojrzałość dziecka. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w różnych okolicznościach. Jest to szczególnie istotne, gdyby doszło do groźnych zdarzeń. Dziecko jest osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed ich skutkami. Zatem określenie od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu ma ogromne znaczenie dla dbałości o jego bezpieczeństwo.

Jak przygotować dziecko do pozostania w domu bez opieki dorosłego?

Aby móc dziecko powyżej 7 lat zostawić samo w domu trzeba już wcześniej podjąć odpowiednie działania. Należy rozwijać jego samodzielność i przekazywać różne ważne informacje dotyczące zachowania się w określonych sytuacjach. Dziecko może samo przygotować sobie prosty posiłek, ale nie powinna być do jego dyspozycji kuchenka gazowa.  Lepiej pozostawić ciepły napój lub zupę w termosie. Dziecko powinno wiedzieć, że nie należy wpuszczać do domu obcych osób. Musi też znać telefoniczne numery kontaktowe do rodziców oraz służb ratunkowych. Po zdobyciu takich sprawności dziecko jest gotowe, aby mogło zostawać samo w domu.

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu – rola placówek oświatowo-wychowawczych.

Siedmioletnie dziecko uczęszczać może do przedszkola lub szkoły. Te placówki prowadzą różne programy wdrażające dzieci do tego aby mogły pozostawać bez opieki. Dzięki temu, staje się mniej ryzykowne pozostawienie dziecka samego w domu.

Chore dziecko pod opieką rodziców – co mówi ustawa?

Rodzice nie mogą zostawić dziecko bez opieki zwłaszcza, gdy jest ono chore. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy do sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Na dziecko do lat 14 przysługuje płatne zwolnienie od wykonywania pracy do 60 dni w roku kalendarzowym. Te przepisy prawa stwarzają  rodzicom możliwość pozostania w domu, żeby należycie zajmować się chorym dzieckiem. Aby rodzice mogli mieć dziecko pod opieką w razie chwilowego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, ustawodawca przewidział również przyznanie zasiłku opiekuńczego.

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu lub wracać ze szkoły?

Jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, rodzice muszą respektować przepisy o prawie drogowym. Zgodnie z nimi, dziecko przed ukończeniem 7 lat nie może samo wracać ze szkoły. Rodzice są obowiązani zaprowadzić dziecko do placówki i odebrać je po zakończeniu lekcji. W razie niemożności przyjścia po dziecko w tym czasie, może ono oczekiwać na rodziców w świetlicy szkolnej. Jeśli szkoła znajduje się na terenie osiedla albo w pobliżu miejsca zamieszkania, do opieki dziecka poniżej 7 lat można zaangażować starsze rodzeństwo, pod warunkiem ukończenia przez nie minimum 10 lat.

Ważne wytyczne dla rodziców

Rodzice powinni dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi problemu od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu. Jest to istotne zarówno dla pozostawania w zgodzie z przepisami prawa, jak też pod względem zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. Polskie prawo zabrania zostawianie dziecka poniżej 7 roku życia bez opieki zarówno w domu, jak też w drodze do szkoły, przedszkola lub nawet klubu dziecięcego zlokalizowanego w pobliżu domu. Za nierespektowanie ustawowych przepisów grozi odpowiedzialność karna.

 

Kategorie: Dziecko